Projekt Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

"Poradnia Per-Bene"

Fundacja FIONA w ramach prowadzonej działalności statutowej uruchamia punkt pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi, społecznymi i zaburzeniami zachowania zwany "Poradnią Per-Bene". Celem projektu jest przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez edukację dzieci i ich rodziców.

Poradnia Per-Bene prowadzić będzie swoją działalność w następującym zakresie:

 1. diagnoza pedagogiczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
 2. terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 3. konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży,
 4. terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, lękowymi, społecznymi, emocjonalnymi, ADHD,
 5. stwierdzanie gotowości szkolnej dzieci w wieku 6 i 7 lat.

Poznaj misję i projekty Fundacji „Fiona”. Wejdź na www.fundacja-fiona.org.pl

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 330288.

MISJA I CELE

Celami działania Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność statutową, która obejmuje między innymi:

 1. inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. organizowanie oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych połączonych z elementami wypoczynku, celem poprawy psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych uczestników,
 3. rozwijanie i wspieranie zainteresowań sprzyjających integracji,
 4. prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sportowych sprzyjających integracji różnych środowisk,
 5. promocję i organizację wolontariatu,
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych, warsztatowych, konferencji, obozów, wystaw, imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych.